Karaoke Đợi Chờ Là Hạnh Phúc - Akira Phan & Jolly Nguyễn
Hương Giang Lv 19

Hương Giang

Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

418
188
166
Buồn” buồn” lại mở nhật ký ra xem”jjjj

89.25 K

Bình luận (166)
Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Thu Mãi

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 8 tháng trước

Lv 11

Bang Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 8 tháng trước

Lv 11

Thuy Duong

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 8 tháng trước

Lv 10

Nguyễn Nghiêm

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 166 bình luận