KaraOke thể điệu Lý Trăng Soi: TÌNH MẸ - Viết lời: Triệu Vy
Thanh Tram Lv 14

Thanh Tram

395
185
42
Sau Tram . Ly Trang Soi . CK . Tinh Me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

507

Bình luận (42)
Lv 14

Thu Thịnh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt - 1 năm trước

Lv 16

Thi Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 1 năm trước

Lv 4

Trong Bouclet

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 1 năm trước

Lv 11

潘明樾

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 1 năm trước

Lv 13

Nguyen Man

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận