Xa Muôn Trùng Mây | Karaoke
G Lv 18

G

281
140
70
...vẫn mong chờ một người, dẫu mai không còn bên nhau...

39.71 K

Bình luận (70)
Lv 12

Sunny

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 18

G - 1 ngày trước

Lv 12

Sunny

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 18

G - 1 ngày trước

Lv 12

Sunny

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 18

G - 1 ngày trước

Lv 12

Vì Sao Lạc

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 18

G - 6 ngày trước

Lv 12

Vì Sao Lạc

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 18

G - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 70 bình luận