Karaoke | Ngàn Thu Vĩnh Biệt | Tone Nam | Keyboard Anh Kiệt
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

58
67
10
Hát bài nhớ người. Người đi xa mãi....

2.36 K

Bình luận (10)
Lv 14

Đặng Lệ Diễm

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Le Sang

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 7 tháng trước

Lv 14

Kim Oanh Huynh Thi

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 7 tháng trước

Lv 13

Thủy Phan

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Thủy Phan - 7 tháng trước

Lv 13

Thủy Phan

Trả lời - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận