KARAOKE | Tiếng Trống Paranưng - Beat Gốc | Tone Nữ
Van Nguyen Huu Lv 11

Van Nguyen Huu

Nhu Y Nguyen Tran Lv 12

Nhu Y Nguyen Tran

29
16
9
Hát lại hông bít đúng hong,mà điểm cao hơn vậy ta!☺

21

Bình luận (9)
Lv 15

Dang Binh Yen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

Nhu Y Nguyen Tran - 4 tháng trước

Lv 11

Van Nguyen Huu

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

Nhu Y Nguyen Tran - 4 tháng trước

Lv 15

☘️ DC ☘️

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

☘️ DC ☘️ - 4 tháng trước

Lv 12

Nhu Y Nguyen Tran

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 11

Van Nguyen Huu - 5 tháng trước

Lv 11

Van Nguyen Huu

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận