DUYÊN PHẬN - karaoke (song ca)
Bá Luu Lv 12

Bá Luu

Xuan Chau Lv 9

Xuan Chau

462
136
5
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

202
Bình luận (5)
Lv 15

Nguyensuong

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 12

Bá Luu - 6 ngày trước

Lv 12

Thang Hiến

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 9

Xuan Chau - 11 ngày trước

Lv 10

Khoai Tây Chiên

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 12

Bá Luu - 6 ngày trước

Lv 12

Bá Luu

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Sông Lam

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Sông Lam - 12 ngày trước