DUYÊN PHẬN - karaoke (song ca)
Bá Luu Lv 13

Bá Luu

Xuan Chau Lv 10

Xuan Chau

471
144
7
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

202
Bình luận (7)
Lv 8

Phuong Thao

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 8

Phuong Thao

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Suongnguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Bá Luu - 2 tháng trước

Lv 13

Thang Hiến

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 10

Xuan Chau - 2 tháng trước

Lv 11

Khoai Tây Chiên

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Bá Luu - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận