Gần lắm Trường Sa - karaoke (tone nam)
Đặng Hào Lv 10

Đặng Hào

9
5
5
Không xa đâu trường xa ơi, ko xa moà đi đến đứt gân cỗ lun chời ơi!?

210

Bình luận (5)
Lv 20

Anh Nga

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Đặng Hào - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Anh Nga - 1 năm trước

Lv 10

Đặng Hào

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Han Nguyen

Trả lời - 1 năm trước