karaoke - đừng xa em đêm nay - ( song ca )
Dĩ Vãng Lv 15

Dĩ Vãng

Regina Nguyen Lv 10

Regina Nguyen

9
5
2
:(( Có gần bao chừ mô, dzậy mà đừng.. xa...:))

210

Bình luận (2)
Lv 15

Dĩ Vãng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Regina Nguyen - 2 năm trước

Lv 10

Regina Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Dĩ Vãng - 2 năm trước