Karaoke Careless Whisper - George Michael - Beat chuẩn TQT Vlog
Hoang Braveheart Lv 13

Hoang Braveheart

105
28
15
Lời hiển thị sai hay mình hát sai nữa đây. Hehehehe. Cha nội đánh chữ chắc hỏng biết bài này.

1.42 K

Bình luận (15)
Lv 15

Lê Vi

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Hoang Braveheart - 8 tháng trước

Lv 15

Thao Nguyen

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Hoang Braveheart - 10 tháng trước

Lv 14

Bích Hồng

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 14

Bích Hồng

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Hoang Braveheart - 10 tháng trước

Lv 14

Bích Hồng

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Hoang Braveheart - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan