Niềm Đau Chôn Dấu - Tone Nữ Karaoke -Nhạc Ngoại Lời Việt: Lữ Liên
Kiều Khanh Lv 10

Kiều Khanh

Thủy Nguyễn Lv 17

Thủy Nguyễn

47
22
3
Niềm đau chôn đâu, rất kĩ mà sao đau thấu tận tuym ai

0

Bình luận (3)
Lv 10

Kiều Khanh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước