Niềm Đau Chôn Dấu - Tone Nữ Karaoke -Nhạc Ngoại Lời Việt: Lữ Liên
  Kiều Khanh Lv 12

Kiều Khanh

Thủy Nguyễn Lv 17

Thủy Nguyễn

48
22
3
Niềm đau chôn đâu, rất kĩ mà sao đau thấu tận tuym ai

0

Bình luận (3)
Lv 12

Kiều Khanh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 9 tháng trước