Chờ Đông - karaoke - song ca nam nữ - gia huy beat
Long Nguyen Lv 10

Long Nguyen

Hiển Linh Lv 14

Hiển Linh

48
33
19
Từ đây những đêm trăng thanh bình. Mình không lẽ loi không u sầu. Nguyện cầu ta mãi bên nhau. Một Ck rất hay. Em trả bài Anh nhé.

1.62 K

Bình luận (19)
Lv 14

Hiển Linh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 8 tháng trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 8 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 9 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận