Karaoke Đợi Chờ Là Hạnh Phúc - Akira Phan & Jolly Nguyễn
Hương Giang Lv 19

Hương Giang

Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

405
169
165
Buồn” buồn” lại mở nhật ký ra xem”jjjj

89.25 K

Bình luận (165)
Lv 12

Thu Mãi

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 13 ngày trước

Lv 11

Bang Nguyen

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 14 ngày trước

Lv 10

Thuy Duong

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 14 ngày trước

Lv 8

Nguyễn Nghiêm

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 14 ngày trước

Lv 11

Trung Dương

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 14 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 165 bình luận