HAPPY KARAOKE | TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU - TONE NAM | Dm | SONG CA
Lan Anh Lv 15

Lan Anh

Thang Le Lv 12

Thang Le

23
19
9
Trăng vui, trăng rụng xuống cầu ...Để thuyền trôi mãi về đâu tìm nàng.!

800

Bình luận (9)
Lv 15

Lan Anh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Lan Anh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Thang Le - 1 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Lan Anh - 1 tháng trước

Lv 13

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Lan Anh - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận