Hạ Thương - Ngọc Sơn Karaoke Beat
Bao Trong Lv 15

Bao Trong

112
82
31
Bài hát dự thi Bốn Mùa Thương Nhớ - Hè Sài Gòn

14.94 K

Bình luận (31)
Lv 11

Nhuận Thâu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 7 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Hùng Nhung

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 7 tháng trước

Lv 6

Nhạt Nắng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 8 tháng trước

Lv 12

Đoàn Ánh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 8 tháng trước

Lv 12

Đoàn Ánh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận