KARAOKE--BẢN TÌNH CUỐI (SONG CA) DUY NHAT
Đức Thắng Lv 10

Đức Thắng

Bảo Linh Chi Hoa Lv 15

Bảo Linh Chi Hoa

70
54
23
Phải trả thôi !! Được khúc nào hay khúc đấy =))

2.01 K

Bình luận (23)
Lv 15

Lana Thanh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 10

Đức Thắng - 8 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 10

Đức Thắng - 8 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Bảo Linh Chi Hoa - 8 tháng trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Bảo Linh Chi Hoa - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận