KARAOKE Nếu Hai Đứa Mình - Quỳnh Trang ft Quân Bảo | MV HD Official
Tot Tram Lv 15

Tot Tram

Thanh Tram Lv 15

Thanh Tram

367
164
36
❤️ NẾU HAI ĐỨA MÌNH : 3/5/2020 ❤️

18.52 K

Bình luận (36)
Lv 13

Thu Thủy Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 1 năm trước

Lv 14

Trần Thị Bích Lam

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Off

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 1 năm trước

Lv 11

Thu Xuân

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 1 năm trước

Lv 8

Nguyen My

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 36 bình luận