Điên | Lâm Hùng | Karaoke
8 Lv 13

8

351
44
11
Bởi ta điên, nên người quên. Bởi ta điên, nên người đi. Bởi ta điên, nên người bỏ ta đời ta đó.

213

Bình luận (11)
Lv 12

Lan

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

8 - 2 tháng trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

8 - 2 tháng trước

Lv 12

Anh Dung Bui

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Anh Dung Bui - 2 tháng trước

Lv 12

CRAZY

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

CRAZY

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận