Điên | Lâm Hùng | Karaoke
8 Lv 13

8

290
38
9
Bởi ta điên, nên người quên. Bởi ta điên, nên người đi. Bởi ta điên, nên người bỏ ta đời ta đó.

113

Bình luận (9)
Lv 12

Anh Dung Bui

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 12

Anh Dung Bui - 2 ngày trước

Lv 12

CRAZY

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 12

CRAZY

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 12

CRAZY

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 12

Kiều Hạnh

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

8 - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận