Tâm Tình Hiến Dâng - Karaoke - Âm Nhạc Thái Hòa - Giáo xứ Đa Phạn Giáo Phận Thanh Hóa
Nguyen Kathy Lv 11

Nguyen Kathy

Thai T Lv 13

Thai T

50
12
5
Anh Em Mình hiệp dâng lời Cảm mến ! Xin chúa soi sáng cho riêng Em và cho riêng Anh ! Những Hồng ân mà Chúa đã ban !

20

Bình luận (5)
Lv 11

Anh Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Thai T - 8 tháng trước

Lv 13

Thai T

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

Nguyen Kathy

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

Nguyen Kathy

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Thai T

Trả lời - 8 tháng trước