KARAOKE--BẢN TÌNH CUỐI (SONG CA) DUY NHAT
Đức Thắng Lv 8

Đức Thắng

Bảo Linh Chi Hoa Lv 14

Bảo Linh Chi Hoa

68
51
23
Phải trả thôi !! Được khúc nào hay khúc đấy =))

2.01 K

Bình luận (23)
Lv 14

Lana Thanh

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 8

Đức Thắng - 27 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 8

Đức Thắng - 29 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Bảo Linh Chi Hoa - 1 tháng trước

Lv 15

Thang Hiến

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Thang Hiến

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Bảo Linh Chi Hoa - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận