Karaoke Ben Em La Bien Rong vn Anh Minh & Don Ho
NamChi Viet Nguyen Lv 15

NamChi Viet Nguyen

G Lv 18

G

332
181
23
Bên Em Là Biển Rộng - G ft NC

13.63 K

Bình luận (23)
Lv 12

Hoa Lưuly

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 18

G - 16 ngày trước

Lv 15

NamChi Viet Nguyen

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 15

NamChi Viet Nguyen - 16 ngày trước

Lv 5

Tam Tran

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 18

G - 16 ngày trước

Lv 3

Thúy Huệ

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 18

G - 16 ngày trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 18

G - 16 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận