Hạ Thương - Ngọc Sơn Karaoke Beat
Bao Trong Lv 15

Bao Trong

110
80
31
Bài hát dự thi Bốn Mùa Thương Nhớ - Hè Sài Gòn

14.94 K

Bình luận (31)
Lv 11

Lãnh Lê

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 4 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Hùng Nhung

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 4 tháng trước

Lv 6

Nhạt Nắng

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 6 tháng trước

Lv 12

Đoàn Ánh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 6 tháng trước

Lv 12

Đoàn Ánh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Bao Trong - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận