Bằng Giáp Thanh Level 15

Bằng Giáp Thanh [ VIP 3 ]

Hông chơi với kim cương.
957
84