Thanh Bằng Giáp Level 10

Thanh Bằng Giáp

???
114
11