[Karaoke] Tình Như Lá Bay Xa _ Tone Nữ | Karaoke By Ha Thu
Ngọc Lv 19

Ngọc

16
19
4
Tình người hỡi xin nhớ mãi tình ta

200

Bình luận (4)
Lv 20

Sơn Ca

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngọc - 1 năm trước

Lv 20

Sơn Ca

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngọc - 1 năm trước

Lv 16

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngọc - 1 năm trước

Lv 14

Nguyen Cong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngọc - 1 năm trước