Người Thương Kẻ Nhớ - Karaoke Song Ca
Quynh Anh Lv 13

Quynh Anh

Dương Hải Đăng Lv 14

Dương Hải Đăng

78
31
2
Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dại Gửi trương tấm..

101

Bình luận (2)
Lv 14

Dương Hải Đăng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Quynh Anh - 5 tháng trước

Lv 14

Dương Hải Đăng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Quynh Anh - 5 tháng trước