karaoke - Niệm Phật nhiếp tâm - Nam Mô A Di Đà Phật
Victoria Lê Lv 21

Victoria Lê

Thu Hồng Lv 14

Thu Hồng

8
9
6
Nam Mô A Di Đa Phật, nhiếp tâm

6 K

Bình luận (6)
Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Thu Hồng - 11 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Thu Hồng - 11 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Thu Hồng - 11 tháng trước

Lv 14

Thu Hồng

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Thu Hồng

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận