Kỷ Niệm Nào Buồn [Karaoke] Beat Chuẩn
Vu Quan Lv 11

Vu Quan

53
94
10
Ca khúc này hơn 20 năm giờ mới nghe lai. Thời tuổi mới lớn giờ ca lại buồn não nùng luôn.

121

Bình luận (10)
Lv 13

CRAZY

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

CRAZY - 1 năm trước

Lv 13

Hoàng Lan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Vu Quan - 1 năm trước

Lv 3

Mai Hạnh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Vu Quan - 1 năm trước

Lv 16

Loan Lương Thị

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Loan Lương Thị - 1 năm trước

Lv 10

Mã Siêu Tân

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Vu Quan - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận