[Karaoke] Ba Quan Mời Trầu (SC) - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh (Beat HD)
Ngoc Hai Lv 12

Ngoc Hai

Minh Nguyễn Lv 15

Minh Nguyễn

55
53
25
29/5/2019.....BA QUAN MỜI TRẦU .....!

1.21 K

Bình luận (25)
Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Ngoc Hai - 6 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn - 7 tháng trước

Lv 16

Miemie Lê

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Thủy Phan

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Ngoc Hai - 6 tháng trước

Lv 12

Thủy Phan

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Ngoc Hai - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận