[Karaoke] NƯỚC MẮT MÙA THU - Phạm Duy (Giọng Nam: Dm)
Thạch Vo 2 Lv 20

Thạch Vo 2

295
144
119
Thu mùa mắt nước...!!!

8.09 M

Bình luận (119)
Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 13

Nguyen Thanh Tam

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 20

Thạch Vo 2 - 6 ngày trước

Lv 17

Thuỳ Dương

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 17

Thuỳ Dương - 7 ngày trước

Lv 12

Phạm Trang

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 20

Thạch Vo 2 - 7 ngày trước

Lv 17

Hoa Tran

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 20

Thạch Vo 2 - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 119 bình luận