Gần lắm Trường Sa - karaoke (tone nam)
Hieu Dao Lv 12

Hieu Dao

62
37
19
Không xa đâu Trường Sa ơi

6 K

Bình luận (19)
Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Hieu Dao - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Hieu Dao - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Hieu Dao - 1 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Hieu Dao - 1 tháng trước

Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Hieu Dao - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận