Karaoke Xe Đạp Ơi - Phương Thảo - Karaoke Hoàng Đỉnh – Karaoke Beat chuẩn ACOUSTIC
Nguyễn Sơn Vũ Lv 17

Nguyễn Sơn Vũ

Gam Ngo Lv 19

Gam Ngo

21
12
9
Oáyyyy... ngừ ta đi grap car quen roài tự nhiên nay rủ đi xe đạp buồn muốn chớt àaaa.

6.2 K

Bình luận (9)
Lv 13

Camellia Nguyễn

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 19

Gam Ngo - 9 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Gam Ngo - 1 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Gam Ngo - 1 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Gam Ngo - 1 tháng trước

Lv 17

Nguyễn Sơn Vũ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Gam Ngo - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận