EM VE VOI NGUOI - KARAOKE SONG CA(beat PHUONG CAMERA)
Châu Anh Lv 16

Châu Anh

Chung Tử Đan Lv 11

Chung Tử Đan

1047
376
54
Ôi xa cách từ đây,đớn đau đau đớn nào ai hay...

9.79 K

Bình luận (54)
Lv 2

Đừng Xa

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 10

Phạm Thị Lưu

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

Châu Anh - 5 tháng trước

Lv 13

Lambo Gini

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Chung Tử Đan - 1 năm trước

Lv 7

Hương Bùi

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Chung Tử Đan - 1 năm trước

Lv 1

Nguyen Thuy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Chung Tử Đan - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận