Lối Thu Xưa-karaoke song ca-Lâm Huỳnh ft...
Vũ Thuận Lv 17

Vũ Thuận

Nhung Nguyễn Lv 18

Nhung Nguyễn

1865
455
81
Ta vẫn tìm nhau giữa mây ngàn...

18.16 K

Bình luận (81)
Lv 10

Son Truong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 1 năm trước

Lv 11

Ngọc Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 1 năm trước

Lv 12

Mai Tuyết

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Kim Nuong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 1 năm trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 81 bình luận