Nhị Lang! Level 13

Nhị Lang! [ VIP 1 ]

Đời là Vô Thường...Ta là Cát Bụi!Tu là Cội ...
227
223